Ράδιο Βήτα Chatbox

Ενιαίο πιστοποιητικό για χρέη προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ –Τι αλλάζει για την ενημερότητα

 

Σε ένα πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας ενοποιούνται πλέον τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας φυσικών ή νομικών προσώπων.

Τη δυνατότητα έκδοσης ενός ενιαίου πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας, το οποίο θα βεβαιώνει, για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, τη μη ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, προβλέπει το άρθρο 22 ενός νέου νομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή και φέρει τον τίτλο «Ένταξη των περιοχών ισχύος του κτηματολογικού κανονισμού Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηματολόγιο, εφαρμογή σε αυτές της κοινής εθνικής νομοθεσίας - Διασύνδεση Ληξιαρχείων και "Ελληνικού Κτηματολογίου" - Καταχώριση αγωγών και αιτήσεων στα κτηματολογικά φύλλα και λοιπές διατάξεις».

Αυτό σημαίνει ότι για να μπορεί ένας πολίτης να εισπράττει χρήματα από το Δημόσιο ή για να μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία του θα πρέπει πλέον να είναι συνεπής στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του και προς τη Φορολογική Διοίκηση και προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Αν έχει ληξιπρόθεσμες ή αρρύθμιστες οφειλές έστω και σε έναν από τους δύο αυτούς φορείς, δεν θα μπορεί να λάβει το πιστοποιητικό και δεν θα έχει το δικαίωμα να εισπράξει τα χρήματα που του χρωστά το Δημόσιο, ούτε θα μπορεί να μεταβιβάσει την περιουσία του.

Το πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας θα περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα στοιχεία του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και ασφαλιστικής ενημερότητας (ν. 4174/2013 και ν. 4611/2019) και θα γίνεται αποδεκτό από όλους τους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Οι νέες διατάξεις

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης, με το άρθρο 22 προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης ενιαίου πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας, μέσω ειδικής πλατφόρμας προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ - gov.gr). Το εν λόγω πιστοποιητικό θα περιλαμβάνει τα στοιχεία τόσο της φορολογικής όσο και της ασφαλιστικής ενημερότητας του αιτούντος, θα είναι έγκυρο για κάθε προβλεπόμενη χρήση και θα γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό από φορείς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, όπου κατά νόμο απαιτείται.

Όπως προκύπτει εξάλλου από το πλήρες κείμενο των διατάξεων του άρθρου 22:

- Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα θα μπορεί να αιτηθεί, μέσω ειδικής πλατφόρμας προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), την έκδοση ενιαίου πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας.

- Το πιστοποιητικό θα εκδίδεται σε όσους δεν έχουν οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς επίσης και σε όσους έχουν ληξιπρόθεσμες ρυθμισμένες οφειλές ή μη ληξιπρόθεσμες οφειλές ή οφειλές σε αναστολή. Θα θεωρείται έγκυρο για κάθε νόμιμη χρήση και θα γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, τα δικαστήρια όλων των βαθμών και τις εισαγγελίες όλης της χώρας, όταν είναι κατά νόμο υποχρεωτική η προσκόμιση των ανωτέρω αποδεικτικών ενημερότητας.

- Το πιστοποιητικό θα έχει δίμηνη διάρκεια ισχύος, εφόσον δεν υπάρχουν οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία. Εφόσον υπάρχουν ληξιπρόθεσμες ρυθμισμένες οφειλές ή οφειλές μη ληξιπρόθεσμες ή οφειλές σε αναστολή, η διάρκεια του αποδεικτικού θα είναι μηνιαία. Στις περιπτώσεις που το πιστοποιητικό εκδίδεται για είσπραξη χρημάτων ή μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ' αυτού από επαχθή αιτία και ο αιτών έχει οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ρυθμισμένες, οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να ορίσουν υποχρεωτικά όρο παρακράτησης. Το παρακρατούμενο ποσό θα λαμβάνεται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών.

- Για την έκδοση του πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας η πλατφόρμα της ΕΨΠ θα αντλεί μέσω διαλειτουργικότητας τα αναγκαία δεδομένα από το πληροφοριακό σύστημα φορολογικού μητρώου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και το πληροφοριακό σύστημα του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες διασφαλίζονται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Πηγή naftemporiki


Σχόλια