Ράδιο Βήτα Chatbox

«Φέσια» στην εφορία από μικροοφειλέτες: 4 στους 10 χρωστούν από 50 έως 500 ευρώ

 

Ραγδαία αύξηση των φορολογούμενων με «κόκκινες» οφειλές από 50 έως 500 ευρώ δείχνει η επεξεργασία των στοιχείων της ΑΑΔΕ από το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή καθώς μέσα σε ένα χρόνο οι μικροί οφειλέτες αυξήθηκαν κατά 265.153 άτομα και έφθασαν στα 1.532.349 άτομα.

Από την «ακτινογραφία» των λεγόμενων απλήρωτων φόρων προκύπτει ότι τέσσερις στους δέκα φορολογούμενους έχουν χρέη από 50 έως 500 ευρώ με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε 309 εκατ. ευρώ. Μέσα σε ένα χρόνο, από τον Απρίλιο του 2021 έως το φετινό Απρίλιο η συγκεκριμένη κατηγορία οφειλετών αυξήθηκε κατά 265.153 άτομα και διαμορφώθηκε στα 1.532.349 πρόσωπα σε σύνολο 3.944.665 οφειλετών όταν τον Απρίλιο του 2021 ανέρχονταν σε 1.267.196 πρόσωπα.

Στην αντίπερα όχθη βρίσκονται 8.827 μεγαλοοφειλέτες χρωστούν 89,856 δισ. ευρώ ή το 80% των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών και ο καθένας από αυτούς οφείλει κατά μέσο όρο πάνω από 10 εκατ. ευρώ. Μάλιστα η συγκεκριμένη ομάδα αύξησε τα χρέη της κατά 2,597 δισ. ευρώ το τελευταίο χρόνο με την πλειονότητα να αποτελούν οι επιχειρήσεις.

Τι δείχνουν τα στοιχεία του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής

Αναλυτικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής:

Στο τέλος του Απριλίου του 2022 ο συνολικός αριθμός των οφειλετών- φυσικά και νομικά πρόσωπα- αυξήθηκε κατά 6.806 πρόσωπα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 και διαμορφώθηκε στα 3.994.665 άτομα. Η αύξηση προέρχεται κυρίως από την κατηγορία οφειλής μεταξύ 50 και 500 ευρώ στην οποία συσσωρεύεται το 39% των οφειλετών με το πλήθος τους να εμφανίζεται αυξημένο κατά 265.153 πρόσωπα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Αύξηση των οφειλετών καταγράφεται στις υπόλοιπες κατηγορίες οφειλής με εξαίρεση αυτή που περιλαμβάνει χρέη μέχρι 50 ευρώ, στην οποία ο αριθμός των οφειλετών περιορίστηκε κατά 296.923 πρόσωπα. Στη μείωση αυτή συνέβαλε κυρίως η περιοδική διαγραφή βεβαιωμένων ανείσπρακτων οφειλών νομικών προσώπων ή τρίτων με εισπρακτέο υπόλοιπο ανά βασική οφειλή μικρότερο του 1 ευρώ. Η συγκεκριμένη διαγραφή οδήγησε σε μείωση του πλήθους των οφειλετών στην κατηγορία οφειλής μικρότερης του 1 ευρώ κατά 280.463 πρόσωπα σε ετήσια βάση, με τον συνολικό αριθμό των οφειλετών να διαμορφώνεται σε 69.414.

Διόγκωση του συνολικού ληξιπρόθεσμου χρέους σε ετήσια βάση παρατηρείται σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες οφειλής, με τη μεγαλύτερη να πηγάζει από τους οφειλέτες με ύψος οφειλής άνω του 1 εκατ. ευρώ (αύξηση κατά 2,6 δισ. ευρώ), ο αριθμός των οποίων σημείωσε αύξηση κατά 310 πρόσωπα. Στη συγκεκριμένη κατηγορία οφειλής συγκεντρώνεται το 80% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου και μόλις το 0,2% των οφειλετών. Στην αύξηση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου στο εύρος οφειλής άνω του 1 εκατ. ευρώ σημαντική είναι η συνεισφορά των νομικών προσώπων καθώς οι οφειλές που προέρχονται από αυτά διογκώθηκαν κατά 2,2 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Από τα νομικά πρόσωπα προέρχεται το 73% των οφειλών στο συγκεκριμένο εύρος οφειλής με το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπό τους να αγγίζει στο τέλος του Απριλίου του 2022 τα 65,6 δισ. ευρώ. Ο αριθμός των νομικών προσώπων που οφείλουν πάνω από 1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε στα 5.376 και αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 181 νομικά πρόσωπα.

Οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές στο τέλος του Απριλίου 2022 ανήλθαν στα 112,55 δισ. ευρώ από 109,08 δις. ευρώ που ήταν τον Απρίλιο του 2021 καταγράφοντας αύξηση 3,465 δισ. ευρώ. Η αύξηση αυτή υπολογίζεται από τις νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 7,44 δις ευρώ συν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές κατά την 1/5/2021 που βεβαιώθηκαν μεταγενέστερα ύψους 2,09 δις ευρώ, μείον τις εισπράξεις και διαγραφές 6,07 δισ. ευρώ.

Το 22,6% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, που αντιστοιχεί σε 25,4 δισ. ευρώ, αφορά σε οφειλές που χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης. Κατά συνέπεια το «πραγματικό» ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, δηλαδή το συνολικό υπόλοιπο μετά την αφαίρεση του ανεπίδεκτου είσπραξης υπολοίπου ανέρχεται την 1/5/2022 στα 87,1 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 2,3 δις ευρώ σε ετήσια βάση.

Το 51,3% των ληξιπρόθεσμων οφειλών, που αντιστοιχεί σε 44,7 δισ. ευρώ, πηγάζει από φορολογικές οφειλές (άμεσοι και έμμεσοι φόροι, φόροι στην περιουσία, ΦΠΑ, ειδικοί φόροι κατανάλωσης κτλ.). Το υπόλοιπο των πραγματικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προέρχεται από άλλες κατηγορίες οφειλής, οι οποίες παρουσιάζουν χαμηλό ποσοστό είσπραξης.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ, σε αυτές περιλαμβάνονται τα πρόστιμα (φορολογικά και μη φορολογικά) τα οποία αποτελούν το 28,1% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, καθώς αγγίζουν τα 24,5 δισ. ευρώ και οι μη φορολογικές οφειλές (καταπτώσεις εγγυήσεων, δικαστικά έξοδα, καταλογισμοί κτλ.), οι οποίες αποτελούν το 20,6% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 17,9 δισ. ευρώ.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι 8,9 δισ. ευρώ από τις φορολογικές οφειλές πηγάζουν από αφερέγγυους οφειλέτες και 9,4 δισ. ευρώ αφορούν σε οφειλές με λήξη δόσεων πέραν της τελευταίας δεκαετίας, απομένουν 26,4 δισ. ευρώ οφειλών από τις οποίες, σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ, πηγάζει άνω του 90% των εισπράξεων, πράγμα που δείχνει ότι το σύνολο σχεδόν των εισπράξεων προέρχεται από μόλις το 30,3% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου που ισοδυναμεί με το 23,5% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου.

Πηγή cnn.gr


Σχόλια