Ράδιο Βήτα Chatbox

Συντάξεις: Δυνατότητα – «ανάσα» συμπλήρωσης των 4.500 ενσήμων για συνταξιοδότηση – Ποιους ασφαλισμένους αφορά

 Απόφαση σταθμός - Πώς και ποιοι μπορούν να αναγνωρίσουν έως 150 ημέρες ασφάλισης

Για πολλές περιπτώσεις ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ, η συμπλήρωση των 4.500 ενσήμων δεν θα πρέπει να θεωρείται καθόλου δεδομένη ή αυτονόητη, με αποτέλεσμα η συνταξιοδότηση στα 62 όχι μόνο να απομακρύνεται παντελώς ως σενάριο (και υπό την πρόσθετη δυσκολία της εμφάνισης ενσήμων την τελευταία 5ετία), αλλά να φαντάζει εξαιρετικά δυσχερής και η θεμελίωση στα 67, γεγονός που καθιστά οξύτερο το βιοποριστικό πρόβλημα και εν τέλει το ζήτημα της επιβίωσης.

Ο κ. Γεώργιος Ι. Κουτσούκος, δικηγόρος- εργατολόγος-LL.M και Διδάκτωρ Δημοσίου ΔικαίουΝομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών μίλησε στο Newsbeast για το «παράθυρο» που έχουν οι ασφαλισμένοι ώστε να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα ένσημα και να συνταξιοδοτηθούν.

«Προς την κατεύθυνση της άρσης του αδιεξόδου που πολλές φορές προκαλεί η μη δυνατότητα συμπλήρωσης των 4.500 ενσήμων, θεσπίσθηκε το άρθρο 53 Ν. 4921/2022» υπογραμμίζει ο νομικός.

Όπως επισημαίνει ο κ. Κουτσούκος, με το εν λόγω άρθρο ορίστηκε ότι ασφαλισμένοι σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης που εντάχθηκαν στον e-Ε.Φ.Κ.Α., πλην του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) και πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:συμπληρώνουν το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας τους μέχρι την 31η.12.2022 και έχουν πραγματοποιήσει από τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες πενήντα (4.350) έως τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα εννέα (4.499) ημέρες πραγματικής ασφάλισης αθροιστικά σε έναν ή περισσότερους από τους φορείς αυτούς,έχουν διακόψει οριστικά την απασχόληση και την πραγματική ή προαιρετική ασφάλισή τους,δεν έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης,δεν έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί από καμία πηγή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό καιδεν δικαιούνται σύνταξη από οποιαδήποτε αιτία σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις των φορέων που εντάχθηκαν στον e-Ε.Φ.Κ.Α. ή με διατάξεις που εφαρμόζονται στο Δημόσιο ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή από ασφαλιστικούς φορείς του εξωτερικού,δύνανται να αναγνωρίσουν μέχρι εκατόν πενήντα (150) ημέρες ασφάλισης, προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης λόγω γήρατος σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας των φορέων στους οποίους ήταν ασφαλισμένοι.

Η αναγνώριση γίνεται με την εφάπαξ καταβολή εκ μέρους του ασφαλισμένου των εισφορώνασφαλισμένου και εργοδότη που αντιστοιχούν στις αναγνωριζόμενες ημέρες ασφάλισης με βάση το ισχύον κατά την αναγνώριση ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη.

Ωστόσο, όπως διευκρινίζει ο κ. Κουτσούκος «το δικαίωμα αυτό αποκλείεται, εάν οι ασφαλισμένοι έχουν αναγνωρίσει πάνω από πέντε (5) έτη πλασματικού χρόνου ασφάλισης.

Επιπλέον και σύμφωνα με το κ. Κουτσούκο, στην παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου, ορίστηκε ότι ασφαλισμένοι σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης που εντάχθηκαν στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και έχουν ασφαλισθεί για τουλάχιστον πεντακόσιες (500) ημέρες εργασίας εντός ημερολογιακής περιόδου πέντε (5) ετών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης δύνανται να ζητήσουν την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής τους σύμφωνα με τα άρθρα 18 ή 37 του ν. 4387/2016 (Α` 85), κατά περίπτωση, για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) έτη από την υποβολή της αίτησης, προκειμένου να συμπληρωθεί ο ελάχιστος συνολικός αριθμός ημερών ασφάλισης για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος.

Στην περίπτωση αυτή δεν ελέγχεται η συνδρομή της προϋπόθεσης της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4387/2016, περί μη αναπηρίας του ασφαλισμένου. Αν συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις για την απονομή σύνταξης, εκδίδεται πράξη απονομής σύνταξης, η οποία περιλαμβάνει την αποδοχή της αίτησης για προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, τον χρόνο της προαιρετικής συνέχισης, το καταβλητέο ποσό, την ημερομηνία συμπλήρωσης των προϋποθέσεων για τη λήψη σύνταξης γήρατος και την ημερομηνία έναρξης της συνταξιοδότησης, η οποία είναι η πρώτη ημέρα του επομένου μήνα από την ημερομηνία συμπλήρωσης των προϋποθέσεων για τη λήψη σύνταξης γήρατος.

Η αίτηση της παρούσας παραγράφου μπορεί να υποβληθεί και αν, κατά την εξέταση αίτησης συνταξιοδότησης, διαπιστωθεί ότι υπολείπονται μέχρι τρία (3) έτη για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης γήρατος.

«Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και επί αιτήσεων συνταξιοδότησης που είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος» τόνισε ο δικηγόρος.

«Βάσει των ανωτέρω δεδομένων, προκύπτουν πλέον νέες αξιοποιήσιμες δυνατότητες για θεμελίωση με 4.500 ημέρες ασφάλισης στην ηλικία των 67 ετών και σαφώς ανοίγει ο δρόμος της συνταξιοδότησης για αρκετούς ασφαλισμένους, οι οποίοι, υπό το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς, εξέταζαν ως μόνη εναλλακτική οδό τη λήψη του επιδόματος ανασφάλιστου υπερήλικα από τον ΟΠΕΚΑ, εάν φυσικά πληρούσαν τα απαραίτητα εισοδηματικά κριτήρια» κατέληξε ο εργατολόγος.

Πηγή newsnowgrΣχόλια