Ράδιο Βήτα Chatbox

«Τίτλοι τέλους» για τον παλιό εξωδικαστικό- Αντιδράσεις φορέων της αγοράς

Τέλος μπαίνει από σήμερα στις υποθέσεις του παλιού εξωδικαστικού συμβιβασμού με βάση τροπολογία στο νέο θεσμικό πλαίσιο για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο έδωσε 20 ημέρες προθεσμία προκειμένου να ολοκληρωθούν οι υποθέσεις και να υπογραφεί σύμβαση αναδιάρθρωσης, σε περίπτωση που εγκριθεί η πρόταση αναδιάρθρωσης των οφειλετών.

Το θεσμικό πλαίσιο στόχο είχε την ολοκλήρωση όσων υποθέσεων ήταν στο στάδιο της υπογραφής, άλλως πως αυτές να περάσουν στην ομπρέλα του νέου θεσμικού πλαισίου, όπου οι διαδικασίες είναι πιο γρήγορες.

Ο παλιός εξωδικαστικός συμβιβασμός έδινε τη δυνατότητα τριών αντιπροτάσεων στον οφειλέτη, κάτι που οδηγούσε σε μεγάλη διάρκεια τη διαπραγμάτευση με τους πιστωτές. Έτσι στους οφειλέτες δεν ασκούντο μέτρα είσπραξης, στοιχείο το οποίο και ανάγκασε το υπουργείο να διακόψει τη διαδικασία.

Ωστόσο, παράταση στην παραπάνω προθεσμία ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί για κάποιο ακόμη διάστημα η «παλαιά» πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού, για όσες αιτήσεις βρίσκονται στα τελικά στάδια διαπραγμάτευσης, ζητούν φορείς της αγοράς από τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα.

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας σε σχετική επιστολή προς τον υπουργό επισημαίνει τα προβλήματα που δημιουργεί το νέο θεσμικό πλαίσιο στον καθημερινό αγώνα που δίνουν οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες για την επιβίωση και τη διατήρηση των επιχειρήσεών τους.

Κατά την ψήφιση του ν. 4941/2022 (ΦΕΚ Α' 113/16-06-2022) «Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, εκσυγχρονισμός Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και άλλες επείγουσες διατάξεις», εισήχθη τροπολογία, σύμφωνα με την οποία «εάν μέχρι τις 6 Ιουλίου δεν έχει υπογραφεί σύμβαση αναδιάρθρωσης μεταξύ των μερών στις εκκρεμείς υποθέσεις στα πλαίσια του παλαιού εξωδικαστικού μηχανισμού του ν. 4469/2017 (ανεξαρτήτως του σταδίου στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία), τότε τεκμαίρεται ότι οι υποθέσεις αυτές έχουν περατωθεί ως άκαρπες, η δε ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αίτησης, παύει τη λειτουργία της», αναφέρει η επιστολή.

Με την κατάργηση του παλιού εξωδικαστικού συμβιβασμού προκαλούνται σοβαρές συνέπειες σε όσους έχουν ήδη υποβάλει αίτηση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4469/2017, πολλοί από τους οποίους βρίσκονται στα τελικά στάδια της διαπραγμάτευσης,αλλά η ανωτέρω προθεσμία δεν ήταν αρκετή για την υπογραφή της σύμβασης αναδιάρθρωσης.

Πρόταση

Στο πλαίσιο αυτό, το ΒΕΑ προτείνει στον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα την αντικατάσταση του άρθρου 94 «Εκκρεμείς αιτήσεις εξωδικαστικού μηχανισμού του Ν. 4469/2017 του Ν. 4941/2022» ως εξής:

«Εάν κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, έχει τουλάχιστον κατατεθεί στους Πιστωτές και στον Οφειλέτη Σχέδιο Βιώσιμης Αναδιάρθρωσης Οφειλών από τον Εμπειρογνώμονα που επέλεξαν οι Πιστωτές, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 8 και του

άρθρου 11 του Ν. 4469/2017, τότε ο Συντονιστής εντός προθεσμίας είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ενεργοποιεί εκ νέου τις προβλέψεις του άρθρου 8 του Ν. 4469/2017 χωρίς δικαίωμα παράτασης. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτων των προθεσμιών που επιβάλλει το άρθρο 8 του Ν.4469/2017, τότε το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης Οφειλών θεωρείται εγκεκριμένο κατ' εφαρμογή της παραγράφου 8 του άρθρου 8 του Ν. 4469/2017».

Πηγή naftemporikiΣχόλια