Ράδιο Βήτα Chatbox

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Μία ανάσα από τα 1,3 δισ. ευρώ οι ρυθμισμένες οφειλές

Επιπλέον 182,3 εκατ. ευρώ οφειλών που ρυθμίστηκαν μέσω του Εξωδικαστικού μηχανισμού προστέθηκαν το Φεβρουάριο. Και ενώ έχουν ήδη δρομολογηθεί σημαντικές αλλαγές προκειμένου να καταστεί πιο «προσιτός» σε όσους έχουν ανάγκη, ο αριθμός οφειλών που ρυθμίστηκαν στο τέλος Φεβρουαρίου ανέβηκε στα 1,27 δισ. ευρώ από 1,08 δισ. ευρώ στο τέλος Ιανουαρίου.

Με βάση τα στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους, το 73% των υποψήφιων προς ρύθμιση ή των ρυθμισμένων χρεών αφορά οφειλές φυσικών προσώπων και το 79% των οφειλών είναι προς τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης. Η μέση διάρκεια ρύθμισης για οφειλές προς το Δημόσιο είναι τα 18 έτη και για οφειλές προς χρηματοδοτικούς φορείς τα 15 έτη. Το 33% των οφειλών έχει ρυθμιστεί σε διάρκεια άνω των 20 ετών. Η ρύθμιση μέσω Εξωδικαστικού μπορεί να προβλέπει μερική διαγραφή οφειλών:

•       προς το Δημόσιο: έως 75% επί της βασικής οφειλής, έως 85% επί των προσαυξήσεων των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ΑΑΔΕ και e-ΕΦΚΑ και έως 95% επί των προστίμων της ΑΑΔΕ

       προς τις τράπεζες και διαχειριστές δανείων: έως 80% επί της βασικής οφειλής, καθώς και έως 100% επί των τόκων.

Στο μεταξύ ήδη οι χρηματοδοτικοί φορείς έστειλαν στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους τη λίστα με τους λόγους απόρριψης της πρότασης είτε από τους ίδιους είτε από τον οφειλέτη.  Οι λόγοι μη συναίνεσης στην πρόταση ρύθμισης θα αναρτώνται δημόσια, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, σε σχετικό πεδίο.

Σύμφωνα με τη λίστα, οι λόγοι που περιγράφονται αφορούν :

1 Επαρκής οικονομική δυνατότητα ή/και περιουσία για την εξόφληση των οφειλών.

2. Ανεπαρκής οικονομική δυνατότητα ενεχομένων/αντικειμενική αδυναμία εξυπηρέτησης της αιτούμενης ρύθμισης.

3. Μη συμμετοχή όλων των ενεχομένων (συνοφειλετών ή/και εγγυητών).

4. Αίτημα οφειλέτη για ρύθμιση μόνο με φορείς του Δημοσίου.

5. Αθέτηση ρυθμίσεων που είχαν συμφωνηθεί στο παρελθόν.

6. Ιστορικό αντισυναλλακτικής συμπεριφοράς.

7. Επίκειται πλειστηριασμός εντός των επομένων τριών μηνών.

8. Πρόσφατη εξυπηρετούμενη ρύθμιση με τον πιστωτικό φορέα που εποπτικά (ταξινόμηση δανείου) δεν επιτρέπει επαναρρύθμιση .

9. Ενήμερη οφειλή ή ρυθμισμένη και ενήμερη οφειλή για την οποία δεν υφίσταται ανάγκη ρύθμισης.

10. Πρόσφατη ρύθμιση με πιστωτή, στον οποίο έχουν παρασχεθεί εξασφαλίσεις με αποτέλεσμα τη μη ισότιμη μεταχείριση των πιστωτών.

11. Υφιστάμενη ενεργή πίστωση.

12. Συγχρηματοδότηση με φορέα ή χρηματοδότηση με την εγγύηση φορέα, ο οποίος δεν έχει εγκρίνει τη ρύθμιση.

13. Ο εξωδικαστικός μηχανισμός του Ν.4738/2020 δεν αποτελεί το πρόσφορο μέσο ρύθμισης της οφειλής, λόγω του ύψους ή/και της φύσης αυτής.

14. Εκτός πεδίου εφαρμογής του νόμου λόγω:

– μη έγκυρη παραίτηση από αίτηση είτε υπαγωγής σε διαδικασία του Ν. 3588/2007 ή του Ν. 3869/2010 ή του Ν. 4605/2019, είτε ενώπιον αρμοδίου δικαστηρίου για επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης ή για κήρυξη πτώχευσης,

– έχει εκδοθεί οριστική απόφαση για οποιαδήποτε από τις ως άνω διαδικασίες ή έχει συζητηθεί η σχετική αίτηση ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου και αναμένεται η έκδοση απόφασης,

– δεν έχει παρέλθει το κατά νόμο χρονικό διάστημα (Ν. 4738/2020, αρ. 7, παρ. 3,δ) από την έκδοση απόφασης κατά τα προαναφερθέντα ή την ολοκλήρωση προηγούμενης διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης της οφειλής του Ν. 4738/2020,

– ο οφειλέτης έχει αμετάκλητα καταδικαστεί για τα αδικήματα του άρθρου 7, παρ. ε, του Ν. 4738/2020, – ο οφειλέτης έχει τεθεί σε λύση ή εκκαθάριση,

– ο οφειλέτης έχει εξυπηρετούμενες ή /και ενήμερες οφειλές και δεν επικαλείται ή δεν προκύπτει επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης κατά τουλάχιστον 20%.

Στην περίπτωση που η αιτιολογία απόρριψης βρίσκεται στη λίστα, θα επιλέγεται σχετικά, διαφορετικά θα συμπληρώνεται, από τον αρμόδιο χρηματοδοτικό φορέα, η ακριβής περιγραφή της αιτιολογίας απόρριψης. 

Πηγή naftemporiki

 

 

Σχόλια