Ράδιο Βήτα Chatbox

Κρατικός Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 5,8 δισ. ευρώ στο εντεκάμηνο

Σε πλεόνασμα ύψους 5,8 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενές αποτέλεσμα για την περίοδο του Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2023, έναντι στόχου για 3,7 δισ. ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 1 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση.

Το σημαντικότερο μέρος της διαφοράς οφείλεται στον ετεροχρονισμό πληρωμών των δαπανών, που εμφανίζονται μειωμένες κατά 1,7 δισ. ευρώ έναντι του στόχου.

Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία για το ενδεκάμηνο, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 3 δισ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2023 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2024 και ελλείμματος 5,6 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2022.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2023, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 59,2 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 195 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2024.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 65,4 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 328 εκατ. ευρώ ή 0,5% έναντι του στόχου.

Πιο συγκεκριμένα τα έσοδα των μειζόνων κατηγοριών του κρατικού προϋπολογισμού έχουν ως ακολούθως:

I. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 56 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 448 εκατ. ευρώ ή 0,8% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2024.

Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής:

  • Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 21,6 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 131 εκατ. ευρώ.
  • Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 6,3 δισ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 6 εκατ. ευρώ.
  • Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 2,3 δισ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 22 εκατ. ευρώ.
  • Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 18,9 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 183 εκατ. ευρώ.

II. Τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» αανήλθαν σε 53 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 1 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2024.

III. Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 5,4 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 154 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2024. Από το ως άνω εισπραττόμενο ποσό των 5,4 δισ. ευρώ, ποσό 2,6 δισ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι μειωμένα κατά 348 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

IV. Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 794 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 5 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2024.

V. Τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 3,1 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 34 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2024. Από το ως άνω εισπραττόμενο ποσό των 3,1 δισ. ευρώ, ποσό 285 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 8 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 6,2 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 133 εκατ. ευρώ από τον στόχο (6,1 δισ. ευρώ).

Τα συνολικά έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2,9 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 340 εκατ. ευρώ από τον στόχο (3,2 δισ. ευρώ).

Ειδικότερα, τον Νοέμβριο 2023 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5,2 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 193 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 6δισ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 326 εκατ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα τα έσοδα ανά μείζονα κατηγορία του κρατικού προϋπολογισμού, για τον Νοέμβριο 2023 έχουν ως ακολούθως:

I. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 5,3 δισ. ευρώ αυξημένα κατά 452 εκατ. ευρώ ή 9,2% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2024.

Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής:

  • Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 2 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 137 εκατ. ευρώ.
  • Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 585 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 13 εκατ. ευρώ.
  • Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 134 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 18 εκατ. ευρώ.
  • Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 1,9 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 190 εκατ. ευρώ.

II. Τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 5 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τον στόχο.

III. Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 325 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 158 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2024. Ποσό 124 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι μειωμένα κατά 349 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

IV. Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 60 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 12 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2024.

V. Τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 252 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 43 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2024. Ποσό 20 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 7 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 718 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 133 εκατ. ευρώ από τον στόχο (584 εκατ. ευρώ).

Τα συνολικά έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 144 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 342 εκατ. ευρώ από τον στόχο (486 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2023 ανήλθαν στα 60 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,7 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (61,9 δισ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2024. Επίσης είναι αυξημένες, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, κατά 1,1 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω των αυξημένων δαπανών τόκων κατά 2,2 δισ. ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη και αντίρροπες μεταβολές σε λοιπές κατηγορίες δαπανών.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού οι πληρωμές παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του στόχου κατά 1,2 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στον ετεροχρονισμό των ταμειακών πληρωμών των εξοπλιστικών προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κατά 568 εκατ. ευρώ, καθώς και τον ετεροχρονισμό της ανάλωσης των πιστώσεων υπό κατανομή.

Ως αξιοσημείωτες πληρωμές μπορούν να αναφερθούν: η επιχορήγηση προς την Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. ύψους 786 εκατ. ευρώ, προς εξυπηρέτηση των αναγκών του Market Pass και της επέκτασης αυτού, η απόδοση προς το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης ύψους 367 εκατ. ευρώ των υπερκερδών παραγωγών ενέργειας, για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως και την 30ή Ιουνίου 2022, καθώς και οι φετινές πληρωμές επιδότησης Diesel θέρμανσης ύψους 100 εκατ. ευρώ. Όλες οι προαναφερθείσες πληρωμές καλύφθηκαν με ανακατανομή πιστώσεων από το αποθεματικό για προώθηση δράσεων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης (πιστώσεις υπό κατανομή).

Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 8,5 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση ύψους 504 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο. Οι δαπάνες του ΠΔΕ περιλαμβάνουν ποσό ύψους 124 εκατ. ευρώ προς εξυπηρέτηση μέτρων COVID-19, με σημαντικότερα εξ αυτών, την ενίσχυση των φορέων υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της πανδημίας COVID-19 στις Περιφέρειες, τη στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Elevate Greece, τη δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού και τη νοσηλευτική βοήθεια στα ύποπτα κρούσματα κορωνοϊού κατ’ οίκον και την επιχορήγηση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, που διατηρούν φυσικό κατάστημα, για την ανάπτυξη, αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος. 

Πηγή cnn.gr

 

 

Σχόλια